Ship Federation Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Outrider Class Scout          1  1  0/0   50  20  40   5  1   75   40  260  180
Nocturne Class Destroyer      2  4  2/0   70  25  50   7  1   90   50  180  190
Bohemian Class Survey Ship #  3  2  0/0   40  10  20   3  2   32   30  180   70
Eros Class Research Vessel &  4  2  0/0   30   4   3  13  2   35   30  110   78
Vendetta Class Frigate        5  4  4/0  170  12  23  57  2  100   30  140   79
Nebula Class Cruiser          6  4  4/0  390  42  61  73  2  170  350  470  430
Banshee Class Destroyer       6  4  2/0  110  22  47  53  2  120   80  140  336
Brynhild Class Escort      B  7  4  0/0  100   5  45  35  1   90   30  140  162
Arkham Class Frigate          8  6  3/0   70  12  43  67  2  150   90  120  328
Missouri Class Battleship     8  8  6/0  510 140 143 150  2  395  170  260  810
Loki Class Destroyer       T  8  2  4/0  170  10  20  43  2  101   80  140  265
Thor Class Frigate            9  1  8/0  130  35  55  89  2  173   95  160  370
Diplomacy Class Cruiser       9  6  6/0  410  35  53  79  2  180   95  350  328
Kittyhawk Class Carrier       9  4  0/6  195  25  45  49  2  173   65  280  370
Nova Class Super-Dreadnought 10 10 10/0  810 240 343 350  4  650  320  560 1810
&=Teraforming Ship #=Teraforming Ship

Ship The Nova Class Ship The Kittyhawk Class

 Ship Gorn Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Serpent Class Escort          1  2  0/0   40  15  33   5  1   55   20  160   35
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
Reptile Class Destroyer    C  3  4  0/0   50  22  33  15  2   60   50  120   45
Lizard Class Cruiser       C  4  4  3/0  190  42  81  30  2  160  290  330  430
Eros Class Research Vessel &  4  2  0/0   30   4   3  13  2   35   30  110   78
Vendetta Class Frigate        5  4  4/0  170  12  23  57  2  100   30  140   79
Saurian Cls Light Cruiser  C  7  4  2/0   85  32  67  23  2  120  150  260  336
Loki Class Destroyer       T  8  2  4/0  170  10  20  43  2  101   80  140  265
Madonnzila Class Carrier      9  4  0/5  420 110 123  90  2  331  150  290  910
T-Rex Class Battleship       10 10  5/0  350 140 153 100  2  421  190  490  810
C=Cloaking ship &=Teraforming Ship T=Tachion-Anti Cloak Ship

Ship The Lizard Class Ship The T-Rex

 Ship Romulan Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Swift Heart Class Scout    C  1  2  0/0   60   6  20   5  1   45   20  170  126
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
White Falcon Class Cruiser C  3  4  1/0  110  32  61  33  2  120  140  430  150
Bright Heart Cls Destroyer C  3  2  4/0  140  22  43  15  2   80   40   90  122
Small Transport               4  2  0/0   25   2   2  20  1   30   50  180   15
Fearless Wing Cruiser      C  5  6  1/0  180  52  81  63  2  150  240  360  300
Skyfire Class Cruiser         5  4  2/0  250  52  61  83  2  150  250  370  270
Valiant Wind Class Carrier    6  7  0/3  380  52  61 123  2  180   80  190  322
Deth Specula Class Frigate C  6  6  4/0  280  25  45  89  2  113   35  140  240
Resolute Cls Battlecruiser C! 7  8  3/0  380  52  71  93  2  180  280  480  348
Red Wind Class Carrier     C  8  2  0/2  150  22  37  15  2   70   60   85   40
Dark Wing Class Battleship C!10 10  8/0  450 170 183 110  2  491  150  290  910
C=Cloaking ship  !=Advanced Cloaker

Ship The Swift Heart Ship The Dark Wing

 Ship Klingon Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
D7a Painmaker Class Cruiser   2  4  0/0   90  42  81  43  2  170  120  230  352
Little Pest Class Escort      2  6  0/0   60  12  27  45  2   75   20  180  175
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
D7 Coldpain Class Cruiser  C  4  4  2/0  120  42  71  63  2  175  100  430  373
Small Transport               4  2  0/0   25   2   2  20  1   30   50  180   15
Ill Wind Cls Battlecruiser    5 10  2/0  320  82  91  93  2  275  260  480  525
D3 Thorn Class Destroyer   C  5  2  4/0  110  32  43  25  2   90   40  120  222
Valiant Wind Class Carrier    6  7  0/3  380  52  61 123  2  180   80  190  322
Deth Specula Class Frigate C  6  6  4/0  280  25  45  89  2  113   35  140  240
D19b Nefarious Cls Dstryr  D  6  7  0/0  180  32  53  65  2   96   40  160  265
Saber Class Frigate        D  8 10  0/0  280  25  35  95  2  153   25  150  420
Victorious Class Battleship  10 10  6/0  410 170 193  90  2  451  130  290  810
C=Cloaking ship D=Glory Device

Ship The Deth Specula Ship The Victorious Class

 Ship Orion Pirate Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Outrider Class Scout          1  1  0/0   50  20  40   5  1   75   40  260  180
BR4 Class Gunship         CG  1  5  0/0   60  12  17  35  2   55   20   80   55
D7a Painmaker Class Cruiser   2  4  0/0   90  42  81  43  2  170  120  230  352
Little Pest Class Escort      2  6  0/0   60  12  27  45  2   75   20  180  175
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
Dwarfstar Class Transport  C  3  6  0/0  280  62  43  15  2  100  220  180  122
BR5 Kaye Cls Torpedo Boat CG  3  4  1/0   70  22  17  15  2   57   20   80   40
Small Transport               4  2  0/0   25   2   2  20  1   30   50  180   15
Lady Royale Class Cruiser  P  5  4  1/0  250  52  61  83  2  130  160  670  270
Meteor Cls Blockade Runnr CG  5  4  4/0  250  22  17  55  2   90  120  285  102
Skyfire Class Cruiser         5  4  2/0  250  52  61  83  2  150  250  370  270
D3 Thorn Class Destroyer   C  5  2  4/0  110  32  43  25  2   90   40  120  222
Red Wind Class Carrier     C  8  2  0/2  150  22  37  15  2   70   60   85   40
Bloodfang Class Carrier      10  7  0/4  480  42  61 133  2  220   80  190  222
C=Cloaking ship G=Gravatonic Drive P=Gambling Ship

Ship The Bloodfang Ship The Dwarfstar

 Ship Borg Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
B200 Class Probe           H  1  2  0/0   30  12  17   7  1   30   15   80    6
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Watcher Class Scout           1  2  0/0   50   6  25   5  1   47   50  270   86
Iron Slave Class Baseship     2  1  0/2   80  22  23  10  1   60   70  320  258
B41 Explorer                  2  4  0/0   40   6  20  15  1   35   70  270    8
B222 Destroyer                5  7  0/0  130  32  43  65  2   86   40  160  165
Quietus Class Cruiser         5  4  1/0  120  52  61  73  2  130  250  470  170
Firecloud Class Cruiser    W  6  6  2/0  290  32  47  84  2  120  290  440  236
Biocide Class Carrier         9 10  0/10 910 340 343 550  6  860  320 1260 2810
Annihilation Cls Battleship  10 10 10/0  910 340 343 550  6  960  320 1260 2910
H=Hyperspace W=Warp Chunnel

Ship The Biocide Ship The Firecloud

 Ship Tholian(Chrystal) Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Opal Class Torpedo Boat       2  1  1/0   60  12  29  20  1   67   19   55   25
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
Ruby Class Light Cruiser      3  4  2/0   95  32  47  43  2  120  370  390  136
Topez Class Gunboat           3  4  0/0   60  12  27  25  1   65   15   60   20
Small Transport               4  2  0/0   25   2   2  20  1   30   50  180   15
Sky Garnet Class Destroyer    5  7  1/0  110  32  43  25  2   90   30  120   80
Emerald Class Battlecruiser   6  8  3/0  390  52  71  93  2  180  510  480  258
Onyx Class Frigate         *  8  8  1/0  280  25  35  95  2  153   10  150  320
Diamond Flame Cls Battleship  9 10  6/0  410  70  93 390  2  451   90  400  510
Crystal Thunder Cls Carrier  10  6  0/8  480  42  61 233  4  320   80  290  422
*=Teraforming Ship

Ship The Diamond Flame Ship The Crystal Thunder

 Ship Empire Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
RU25 Gunboat                  1  4  0/0   60  12  27  25  1   65    1   90   10
Mig Class Scout               1  2  0/0   50   6  25   5  1   37   20  270   10
PL21 Probe                 H  1  1  0/0   30   1   1  25  1   24   20  180    1
H-Ross Class Light Carrier    2  2  0/2  120  42  91  53  2  170  120  230  352
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
Moscow Class Star Escort      3  4  0/2  285  25  55  89  2  173   65  140  370
Super Star Frigate            4  5  3/0  140  32  51  62  2  150   80  180  102
Super Star Carrier            5  6  0/4  320  42  91 143  2  250  180  240  352
Super Star Destroyer       I  6  8  0/3  390  42  71  92  2  250   80  180  458
Super Star Cruiser            9  8  0/4  490  42  71 122  2  270  110  450  578
Gorbie Class Battlecarrier   10 10  0/10 790 142 471 442  6  980  250 1760 2287
H=Hyperspace I=Imperial Assault

Ship The Super Star Destroyer Ship The Gorbie

 Ship Cylon Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Cat's Paw Class Destroyer     2  4  2/0  120  32  61   5  2  120  300  300  258
Iron Slave Class Baseship     2  1  0/2   80  22  23  10  1   60   70  320  258
Q Tanker                      3  0  0/1   50  10   2  20  2   80  120  600    2
Pawn Class Baseship        B  3  2  0/2  130 342  23  10  2  260   40  720  358
Cybernaut Class Baseship      4  3  0/5  150 292 163   5  4  340   50  980  558
Instrumentality Cls Baseship  6  4  0/7  390 242  71  12  4  350   80  980  958
Automa Class Baseship         9  4  0/8  690 242 131  45  6  560  200 1480 1258
Golem Class Baseship         10  6  0/10 990 442 171  32  8  850  300 2000 1958
B=Bioscanner

Ship A Cylon Fighter Ship The Instrumentality

 Ship Rebel (New Republic) Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Taurus Class Scout            1  2  0/0   50  20  40   5  2   95  140  590  180
Cygnus Class Destroyer        1  4  4/0   70  25  50   7  1   90   50  130  190
Falcon Class Escort        H  2  2  0/0   50   5   5  12  1   30  120  150   27
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
Deep Space Scout              3  4  0/0  190   1   1  29  1   30  200  450   10
Gaurdian Class Destroyer      4  3  6/0  180  10  60  11  1   80   20  120  275
Armored Transport             4  1  0/0   35  14  14  16  2   68  200  250  126
Sage Class Frigate            5  4  2/0  170  12  63  27  2  100   50  150   79
Sagittarius Class Transport   5  2  0/1   75  14  12  38  2   99  300  450  226
Tranquility Class Cruiser     6  4  2/0  140  42  71  43  2  160  380  460  330
Patriot Class Light Carrier   6  2  0/6   90   5  45  35  1   90   30  140  172
Gemini Class Transport        6  4  0/1  145  14  42  48  2  140  400  350  326
Iron Lady Class Frigate       9  8  2/0  290  22  23  47  2  150   60  210   99
Rush Class Heavy Carrier     10  5  0/10 987 242 171 242  6  645  390 1550 1858
H=Hyperspace

Ship A Rebel Fighter Ship The Rush Class

 Ship Colonist Ships Ship

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Small Deep Space Freighter    1  0  0/0   10   2   2   3  1   30   70  200    2
Taurus Class Scout            1  2  0/0   50  20  40   5  2   95  140  590  180
Cygnus Class Destroyer        1  4  4/0   70  25  50   7  1   90   50  130  190
Little Joe Class Escort       2  6  0/0   50  42  26  15  1   65   20   85  175
Neutronic Fuel Carrier        3  0  0/0   20  10   2  20  2   10    2  900    2
Cobol Class Research Crsr BR  4  4  2/0  150  32  37  23  2  115  250  450  286
Aries Class Transport      A  5  2  0/0   65  14  12  25  2   69  260  260  226
Sagittarius Class Transport   5  2  0/1   75  14  12  38  2   99  300  450  226
Lady Royale Class Cruiser  P  5  4  1/0  250  52  61  83  2  130  160  670  270
Tranquility Class Cruiser     6  4  2/0  140  42  71  43  2  160  380  460  330
Patriot Class Light Carrier   6  2  0/6   90   5  45  35  1   90   30  140  172
Gemini Class Transport        6  4  0/1  145  14  42  48  2  140  400  350  326
Scorpius Class Light Carrier  6  4  0/2  287  92 231  82  4  315   90  250  958
Iron Lady Class Frigate       9  8  2/0  290  22  23  47  2  150   60  210   99
Virgo Class Battlestar       10 10  0/8  887 142 371 142  8  625  290 1550 1858
B=Bioscanner R=Ramscoop Drive A=Alchemy Ship P=Gambling Ship

Ship A Colonist Fighter Ship The Virgo Battlestar

 Logo Ships Common to All

Hull Name                    Tc Bm  T/F   $  Dur Tri Mol En Mass Carg Fuel Crew
---------------------------- -- -- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- ---- ----
Medium Deep Space Freighter   3  0  0/0   65   4   4   6  1   60  200  250    6
Large Deep Space Freighter    6  0  0/0  160  85   7   8  2  130 1200  600  102
Neutronic Refinery Ship       9  6  0/0  970 125 150 527 10  712 1050  800  190
Super Transport Freighter    10  0  0/0  220 125  13  18  4  160 2600 1200  202
Merlin Class Alchemy Ship    10  8  0/0  840 625 250 134 10  920 2700  450  120

Ship Large Freighter Ship The Merlin Alchemy Ship